වැඩමුළු පරිසරය

Factory full view 1
Administrative Area

පරිපාලන ප්‍රදේශය

Packaging workshop 1

ඇසුරුම් වැඩමුළුව 1

Packaging workshop 2

ඇසුරුම් වැඩමුළුව 2

workshop 1

වැඩමුළුව 1

workshop 2

වැඩමුළුව 2

road

පැලෑටි පිටත බිත්තිය

Mechanics

යාන්ත්‍ර විද්‍යාව

workshop

කාමරය පෙන්වන්න

DSC_0445
DSC_0446
DSC_0447
DSC_0448
DSC_0507