බැලස්ට්‍රේඩ් සඳහා පොදු මල නොබැඳෙන වානේ නල නියම කිරීම

කුඩා බැලස්ට්‍රේඩ් සඳහා 38mm X 38mm, විශාල බැලස්ට්‍රේඩ් සඳහා 51mm X 51mm හෝ 63mm X 63mm, thick නකම 1.5mm සිට 2.0mm දක්වා වේ


තැපැල් කාලය: අගෝස්තු -19-2020